Pages

Allah Allah Allahu Maali Rabbun illa hoo Lyrics

  QASEEDAH FIL HAMDI WA MADHI NABIYI صلى الله عليه وسلم

BISMILLAHIR RAHMAANIR RAHEEM

Allah Allah Allahu

Allah Allah Allahu

Maali Rabbun illa hoo

Yafnal kullu wa yabqaa hoo

Lay’sal baaqi illa hoo

Man kaana du’aahoo ay yaa hoo

Dhaaka hammeedun ‘uqbaahoo

Man kaana li Rabbi dunyaahoo

´Aashaa sa’eedan ukhraahoo

Man kunta ilaahi Moulaahoo

Kullun naasi tawallaahoo

Mam maata yaquloo Allahu

Dhaakal khalidoo mahyaahoo

Ruslullahi talaqqaahoo

Abshir ‘abdu bihusnaahoo

Arridwaanoo lahu nuzulun

Jannatu khuldin maa’waahoo

Takhshan naasa bilaa jadwaa

Halla rabbaka takhshaahoo

Ibghil amna ladaa Rabbi

Innal amna bitaqwaahoo

Tansaa Rabbaka Yaa faani’

Dumm in shee’ta bidhikraahoo

Tarjoon naasa lijadwaahum

Innal jadwaa jadwaahoo

Hal ghayraka yakhshaa Rabbi

Ghayruka Rabbi yakhshaahoo

Rabbi Rabbul arbaabi

Lay 'sa yudaahaa haashaahooFasiwaahoo Rabbum bilismi

Wa ilaahul haqqi yar 'aahoo

Alwaahidu laysa bidhi ' juz 'in

Laa waahida haqqan illa hoo

Al khalqu maraa yaa moujoodin

Laa moujooda illa hoo

Wal kullu mazaahiroo mash'hoodin

Laa mash’hooda illa hoo

Fardun haqqa ilaa hatuhoo

Laa ma’abooda illa hoo

Wanhalla salaatullahi 'alaa

Mal laysa shafi’an illa hoo

Mam biddeeni ah 'yaana

Hayyallahu muhayyahoo

‘Ammal kouna birahmatihi

Kullur ruhmaa ruhmaahoo

Wazdaana bilaadullahi bihi

Falkullu zalaamun loulaahoo

Falkaonu zalaamun loulaahoo

Jaa’a jameelur rahmaani

Fashkur tazdad na’maahoo

Hallal farhu bimoulidihi

Fafrah hatta talqaahoo

Qadneeta hayaatul kouni bihi

Fal kounu a’deemun lou’laahoo

Yaaman yatlubu ridwaana

Marridwah illa iyyaahoo

Kul linabiyyillahi ridaa

Tahzaa ladayhi bizulfaahoo

Inna ni’mata Ahmadunaa صلى الله عليه وسلم

Yaa taalibi ney’mati moulaahoo

Allahu ilaynaa ahdaahoo 

Birasoolillahi fabtahijoo

Fahuwal fazlu wa bushraahoo

Billahi ta’ayyada naasirunaa

Laa yukhdhalu man qad rajjahoo

Adrik a’bdaka jeelaani

Man ghayruka yadfa’oo balwaahoo

Wayazooru salaamur rahmaani

Khayra nabiyyin nabbahoo

Haadha AKHTARU adnaakum

Rabbi ahsana mathwaahoo 

Related kalam e Tajusharia track

1. Apne Rin doo ki Ziyafat kijiye lyrics

2. Meri Khalwat me Maze Anjuman Araai ke lyrics Post a Comment

Please have any doubts, please let me know
Post a Comment